menu

Rekrutacja 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI

Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:
- do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
- dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszeń dziecka,
- osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
- termin składania kart ustala dyrektor przedszkola
- w pierwszej kolejności przyjmowane są:
   >rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
   >dzieci niepełnosprawne mogą być przyjete po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- dzieci niepełnosprawne objęte się kształceniem specjalnym.( przedszkole zapewnia opiekę i pomoc specjalistów)
- decyzja dyrektora o przyjęciu dziecka do placówki jest decyzją ostateczną.
- do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.

OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 „WESOŁY SMYK” OD 1 WRZEŚNIA 2017 R

-Opłata stała – 240,00 zł miesięcznie ( nie podlega zwrotowi) w tym:
   >Ulgi: w przypadku , gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłata stała ulega obniżeniu:
        - o 40 % za drugie dziecko i wynosi 144,00 zł
        - o 70 % za trzecie i każde następne dziecko i wynosi 72,00 zł
        - o 50 % dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształacenia specjalnego

-Opłata stała obejmuje:
  - Realizacja podstawy programowej
  - Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:
    rytmika,
    języki – angielski,
    twórcze zajęcia plastyczne
    religia ( dla dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym )
    Kółka zainteresowań (Plastyka dla Smyka, Mali odkrywcy, Teatr uczy, Mały artysta, Wesoło migamy, )
    zajęcia logopedyczne
    zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
    zajęcia terapeutyczne z psychologiem
    zajęcia terapeutyczne,
    rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym
    zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z terapeutą pedagogicznym
    zajęcia rehabilitacyjne zajęcia aktywizującymi metodami ( metoda ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, System Edukacji przez Ruch Doroty Dziamskiej, Kinezjologii edukacyjnej Dennisona)
  
-Opieka specjalistów:
  >Logopeda
  >Psycholog
  >Fizjoterapeuta
  >Pedagog specjalny

-Udział w koncertach muzycznych, teatrzykach na terenie przedszkola (co miesiąc nieodpłatnie )
-Udział w uroczystościach przedszkolnych wg kalendarza uroczystości – Pasowanie na przedszkolaka, Święto pieczonego ziemniaka, Jasełka,Dzień babci i dziadka , Dzień rodziny , Dzień Dziecka, Pożegnanie starszakówitp.)
-Wycieczki w okolicach miasta– poznawanie ciekawych zawodów
-Wyposażenie dzieci w artykuły do zajęć plastycznych
-Organizacja dodatkowych warsztatów dla dzieci:
    -zajęcia z pierwszej pomocy, uczestnictwa w ruchu drogowym,
    -Warsztaty dla rodziców- spotkania ze specjalistami, zajęcia otwarte
    -Paczki okolicznościowe - Mikołaj, Gwiazdka, Wielkanoc -Program Adaptacyjny w miesiącu sierpniu

-Odpłatność za wyżywienie – 7,00 zł dziennie ( opłata podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka)
-Zajęcia dodatkowe płatne:
  - balet
  - karate
  - robotyka
  - mini piłka nożna
  - taniec nowczesny
  - dzień urodzin mojego dziecka

-Ubezpieczenie dziecka NW –płatne przez rodziców- kwota ustalana w miesiącu czerwcu z rodzicami i ubezpieczycielem

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA <<< LINK DO POBRANIA