menu

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu ma dwuwymiarowy charakter. Z jednej strony troszczymy się o ciągłe podnoszenie wiedzy rodziców na temat rozwoju i wychowania dzieci, z drugiej zaś staramy się włączyć ich w rozmaite działania dzieci i dla dzieci. W tym celu stosujemy następujące formy współpracy: zebrania ogólne; zebrania grupowe; zajęcia warsztatowe dla rodziców, poprzez które rodzice mają okazję w sposób bezpośredni poznać stosowane formy i metody pracy z dzieckiem; kontakty indywidualne, które są najczęstszą formą komunikowania się z rodzicami. Dotyczą najczęściej: dolegliwości chorobowych dziecka, przyczyny dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu, aktywności dziecka w różnych formach zabaw i zajęć, stanu emocjonalnego dziecka, zauważonych osiągnięć, problemów, trudności; zajęcia otwarte, są doskonałym uzupełnieniem informacji o pracy nauczyciela. Rodzice mają możliwość zaobserwowania swojego dziecka w działaniu na tle rówieśników. Mają okazję zobaczyć własne dziecko: uczące się czytać, liczyć, śpiewać itp. Po każdym zajęciu przeprowadzamy rozmowę z rodzicami, wyjaśniamy temat, cele, zastosowane metody. Ta forma pedagogizacji rodziców jest przez nich wysoko ceniona i stanowi ważny element integracji środowisk wychowawczych; spotkania świąteczne i uroczystości przedszkolne. Każde takie spotkanie jest jednocześnie zaprezentowaniem umiejętności dzieci, jak i promowaniem pracy przedszkola; rodzinne spotkania popołudniowe. Jest to jedna z atrakcyjniejszych form, a dotyczy zabaw dzieci z rodzicami pod kierunkiem nauczyciela. Uczą one rodziców, jak bawić się z dzieckiem. Sprzyjają zacieśnieniu więzi emocjonalnych pomiędzy uczestnikami zabawy. Wszyscy uczą się partnerstwa, współdziałania oraz odczuwają radość i satysfakcję; dni otwarte - wzajemne przekazywanie informacji o rozwoju i wychowaniu dziecka; gazetki informacyjne, są źródłem ogólnych informacji o pracy przedszkola i grupy. Umieszczane są w nich: bieżące ogłoszenia, listy do rodziców, podziękowania, telefony poradni specjalistycznych, informacje o formach współpracy, o zajęciach dodatkowych, rozkładzie dnia w przedszkolu, terminu dni otwartych w poszczególnych grupach, jadłospis, normy żywieniowe, itp.; dużym zainteresowaniem rodziców cieszą się wystawki dziecięcych prac. Informują one nie tylko o tematyce organizowanych zajęć, ale dają rodzicom możliwość oceny umiejętności swojego dziecka; wystawy promujące różne metody i formy pracy w placówce oraz osiągnięcia grupy; „gazetka dla rodziców” bardzo cenna forma współpracy, spełnia ważną pośrednią formę informacyjną. Rodzice mogą tam znaleźć ciekawe artykuły o tematyce pedagogicznej i psychologicznej. Dzięki rodzicom naszych wychowanków możemy funkcjonować na wysokim poziomie. Dzięki ich cennym inicjatywom i wsparciu finansowym mamy doposażone przedszkole w niezbędne pomoce dydaktyczne i co najważniejsze w książeczki i zabawki. Bez nich przecież jakże smutne byłoby dzieciństwo. Poszukując nowych i ciekawych form współpracy z rodzicami, staramy się pamiętać, aby nasze kontakty były oparte na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu, systematyczności i rzetelności, bowiem w ich centrum zawsze stoi ktoś bardzo ważny - DZIECKO. „Dziecko jest klejnotem droższym niż złoto, ale bardziej kruchym niż szkło. Jakże łatwo można go zranić, a krzywdę spowodowaną naprawić się już nie da” (Jan Amos Komeński – XVII wiek).